Вазы

Ваза V20

Ваза V20

Размеры

200*90*90

Ваза V25

Ваза V25

Размеры

250*100*100

Ваза V30

Ваза V30

Размеры

300*150*150

Ваза V40

Ваза V40

Размеры

400*200*200

Цена: 7900 руб.

Ваза V50

Ваза V50

Размеры

500*200*200

Ваза V60

Ваза V60

Размеры

600*200*200